Mua Sắm ONLINE Trực Tuyến - Gía Cực Sốc

Mua Sắm ONLINE Trực Tuyến - Gía Cực Sốc

Mua Sắm ONLINE Trực Tuyến - Gía Cực Sốc

Mua Sắm ONLINE Trực Tuyến - Gía Cực Sốc
Mua Sắm ONLINE Trực Tuyến - Gía Cực Sốc
 

Hướng dẫn

Vào mục cha ( Quản lý đơn hàng ) tiếp vào mục con chọn ( quản lý đơn hàng ) chi tiết , tiếp vào mục chọn ( Xem và sửa đơn hàng ) tiếp vào mục cuối chọn ( ...
Viết thông tin định vị nhà bán hàng trong quản trị trang ( Thiết lập shop ) vào ( Cấu hình kho hàng ) tính phí ( Ship ) vận chuyển ( ID ) tự động Website ...
Viết thông tin ( Nhà bán hàng ) & ( Doanh nghiệp ) vào -> ( Thông tin tài khoản) vào Trang quãng trị shop ( Kênh nhà bán hàng :..... )
Viết thông tin vừa đăng ký vào ( Đăng nhập :..... ) và ( Mặt khẩu :..... ) vào Trang quãng trị shop ( Kênh nhà bán hàng :..... )